Regulamin użytkowania serwisu www

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) przedstawia zasady dostępu do serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis udostępniony w sieci Internet pod adresem głównym www.poczytaj.to („Serwis”), prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora Serwisu. Wszelkie ewentualne załączniki do Regulaminu wymienione w jego treści, stanowią jego integralną część.
2. Adresami alternatywnymi Serwisu są:
    a. www.poczytaj.to
    b. www.napisz.do
    c. www.czytajonline.pl
    d. www.posluchaj.to
3. Korzystanie z serwisów alternatywnych, wymienionych w ust. 2 objęte jest wspólnym regulaminem użytkowania.
4. Zasoby Serwisu udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie, wyłącznie osobom zarejestrowanym w Serwisie.
5. Administratorem Serwisu jest NET System Leszek Gołuchowski z siedzibą w Kielcach, przy ul. Tadeusza Włoszka 3/42, kod pocztowy: 25-343, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym: 18229/01/U o numerze NIP: 657-134-78-17 i numerze REGON: 290535928 („Administrator”).
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej poczytaj.to.
7. Usługi świadczone przez Serwis możliwe są z poziomu przeglądarki:
    a. FireFox w wersji 2.x, 3.x
    b. MSIE w wersji 7.x, 8.x
    c. Opera w wersji 9.x, 10.x
    d. Chrom w wersji 3.x, 4.x
    e. Safari w wersji 4.x, 5.x§ 2
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW


1. Użytkownikiem zasobów i usług Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawrze z Administratorem umowę o świadczenie usług określonych w Regulaminie, w drodze skutecznej rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym udostępnionym za pośrednictwem Serwisu.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z osobą składającą formularz.
4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji bez podania przyczyny.
5. Po dokonaniu rejestracji Administrator zakłada dla osoby rejestrującej się konto użytkownika.
6. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do zasobów i usług Serwisu po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania loginu i hasła w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
7. Każdy z użytkowników posiada w Serwisie formę konta, które zawiera informację o zasobach finansowych Użytkownika dokonywanych na zasadzie przedpłaty (dalej zwanego „Elektroniczną Portmonetką”). Konto Użytkownika nie ma statusu, charakteru i funkcjonalności konta bankowego.
8. Administrator zastrzega, że korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach Serwisu może być uregulowane odrębnymi regulaminami właściwymi dla tych usług, na które użytkownik powinien wyrazić uprzednią zgodę przed rozpoczęciem korzystania z tych usług.
9. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby realizacji usług wymienionych w Regulaminie.§ 3
USŁUGA UDOSTĘPNIANIA TREŚCI („ZAKUP eTREŚCI”)


1. Oferta Serwisu obejmuje:
    a. Zakup książek w postaci elektronicznej dostępnych w formacie EPUB („e-Book”), stanowiących zamknięte utwory (dzieła).
    b. Zakup książek w postaci elektronicznej dostępnych w formacie MOBI („e-Book”), stanowiących zamknięte utwory (dzieła).
    c. Zakup książek w postaci elektronicznej dostępnych w formacie PDF („e-Book“), stanowiących zamknięte utwory (dzieła).
    d. Zakup książek w postaci elektronicznej dostępnych jako utwory dźwiękowe w postaci MP3 („Audiobook“) stanowiących zamknięte utwory (dzieła).
    r. Umożliwienie czytania eBook lub odsłuchiwania Audiobook za pośrednictwem komputerów oraz/lub przenośnych urządzeń, takich jak: palmtopy, telefony komórkowe, tablety, e-papiery, odtwarzacze plików mp3 („Urządzenia mobilne”).
2. Zakupu e-Booków oraz Audiobooków można dokonywać 24 godziny na dobę, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania funkcjonowania serwisu na okres 30 minut pomiędzy godziną od 0:00 a godziną 9:00 ze względów technicznych i administracyjnych.
3. Wyświetlenie lub pobranie e-Booka jak i Audiobooka z Serwisu jest możliwe tylko przez zalogowanego Użytkownika Serwisu, którego stan Elektronicznej Portmonetki jest nie mniejszy niż pełna wartość e-treści, której dotyczy żądanie.
4. Z chwilą wyświetlenia zawartości e-Booka w formacie ePUB następuje blokada środków na Elektronicznej Portmonetce Użytkownika w wysokości pełnej wartości eBooka.
5. Pobranie środków z Elektronicznej Portmonetki Użytkownika następuje przez Serwis automatycznie z chwilą zaistnienia takiej konieczności.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem celem doładowania Elektronicznej Portmonetki przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay a w zakresie doładowań z wykorzystaniem usług SMS/MMS Premium Rate za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Euroconcept.
7. Cena zakupu, pełna wartość e-Booka ustalona jest:
    a. Na poziomie nie mniejszym niż 0,99 PLN dla formatu ePUB
    b. Indywidualnie dla e-Booka w formacie MOBI, PDF oraz Audiobooka.
8. E-book w formacie ePUB może zostać zwrócony do księgarni tylko i wyłącznie w dniu zakupu, przy czym:
    a. przy udostępnieniu poniżej 6% objętości tekstowej e-Booka nie pobierana jest żadna należność i blokada środków pieniężnych na Elektronicznej Portmonetce Użytkownika zostaje zwolniona.
    b. przy udostępnieniu poniżej 50% objętości tekstowej e-Booka pobierana jest kwota proporcjonalna w stosunku do pełnej wartości e-Booka, a pozostała kwota z blokady środków pieniężnych na Elektronicznej Portmonetce Użytkownika zostaje zwolniona.
9. Jeżeli żaden z warunków określonych w ust. 8. nie jest spełniony, lub e-Book przesyłany jest do Urządzenia Mobilnego – pobierana jest pełna wartość e-Booka.
10. E-book w formacie MOBI, PDF oraz Audiobook nie może zostać zwrócony do księgarni i nie mają zastosowania procedury rozliczeniowe opisane w ust. 8. Przy udostępnieniu do pobrania takiego e-Booka lub Audiobooka pobierana jest jego pełna wartość.
11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.§ 4
PRAWA AUTORSKIE


1. Wszystkie e-Booki i Audiobooki udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
2. Zakupione książki elektroniczne służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykorzystanie treści zakupionych książek wymaga pisemnej zgody ze strony właściwego wydawcy oraz Administratora.
4. Udostępniane e-Booki mogą mieć format:
    a. EPUB
    b. MOBI
    c. PDF
5. Udostępnione Audiobooki posiadają format:
    a. MP3
6. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie.§ 5
POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Dane zbierane podczas zakładania konta: imię i nazwisko, adres email, hasło, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, opcjonalnie dane firmy.
2. Obsługę płatności związaną z doładowaniem Elektronicznej Portmonetki za pośrednictwem Systemu Dotpay przejmuje firma Dotpay SA i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.
3. Obsługę płatności związaną z doładowaniem Elektronicznej Portmonetki za pośrednictwem Systemu Eurocencept przejmuje firma Eurocencept Sp. z o.o. i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu.
4. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do systemu oraz poprawnego korzystania z oferowanych przez Serwis usług.
5. Użytkownicy, którzy zapisali się na Newsletter mogą w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w edycji profilu.
6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane klientów serwisu mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Aplikacja może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji przeglądarki i jej parametrów podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.§ 6
REKLAMACJE I ZWROTY


1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji. We wniosku reklamacyjnym należy podać:
    a. tytuł eBooka lub Audiobooka
    b. księgarnię, z której dana e-Treść pochodzi,
    c. dane Użytkownika (kupującego),
    d. datę pobrania treści (zakupu).
    e. opis powodu reklamacji.
2. Reklamacje związane z uszkodzonym plikiem, lub jeżeli zawartość e-Treści jest niezgodna z opisem wymaga oświadczenia kupującego, że plik nie został naruszony, ani przekazany osobom trzecim, a w przypadku zwrotu, że wszelkie jego kopie zostały trwale usunięte.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez redakcje, po wysłaniu zgłoszenia korespondencyjnie na adres:
    a. w sprawach e-Booków: redakcja@poczytaj.to.
    b. w sprawach Audiobooków: redakcja@posluchaj.to§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Dokonywane i zamieszczone na stronie internetowej Serwisu zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
4. W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
5. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego Regulaminu winny być przesyłane na adres: redakcja@poczytaj.to
6. Ostatnia zmiana wersji regulaminu pochodzi z dnia 2011-03-15

Twój wkład
WSPOMÓŻ SERWIS. PRZEKAŻ DOTACJĘ Jeżeli zależy Ci na polskiej literaturze i podoba Ci się nasz serwis, to co robimy i jak wspomagamy początkujących Autorów, zwracamy się do Ciebie z prośbą o dotację.
Serwis wymaga ciągłego rozwoju oraz opieki - zarówno nad bieżącym funkcjonowaniem systemu jak i nad jego użytkownikami. Ze względów finansowych nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, realizować pomysły i plany. Rozwój technologiczny systemu jest koniecznością. To duży wysiłek osobowy, czasowy i finansowy. Dlatego jeszcze raz prosimy o bezpośrednie, finansowe wsparcie naszych działań.

Wszystkich darczyńców i sponsorów w sposób szczególny wyszczególnimy w naszym serwisie.

W sprawie dotacji prosimy o kontakt z administratorem systemu pisząc na adres: redakcja@poczytaj.to