Regulamin sprzedaży e-Booków

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie „regulmianu użytkowania serwisu www” i wymaga akceptacji obu Regulaminów.
2. Z chwilą akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oba regulaminy stanowią integralną całość.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej poczytaj.to.§ 2
USŁUGA PUBLIKOWANIA TREŚCI („SELF-PUBLISHING”)


1. Oferta Serwisu obejmuje:
    a. Przygotowanie e-Booków w formacie EPUB – poprzez odpowiednie dostosowanie struktury i treści książki do wersji elektronicznej zgodnie z formatem EPUB,
    b. Przechowywanie e-Booków – wraz z mechanizmami wgrywania do Serwisu plików w formacie PDF oraz magazynowania na serwerach Serwisu e-Booków w formatach EPUB i PDF.
    c. Sprzedaż e-Booków – poprzez udostępnienie indywidualnych mechanizmów księgarni internetowej jak i narzędzi kontroli sprzedaży oraz rozliczeń
    d. Promocję e-Booków – poprzez udostępnienie odpowiednich internetowych mechanizmów promocyjnych
    e. Umożliwienie mechanizmów o których mowa w niniejszym ustępie Użytkownikowi, który jest jednocześnie właścicielem danej księgarni.
2. Przygotowanie e-Booka w formacie EPUB polega na:
    a. Przekopiowaniu treści książki do specjalnego edytora udostępnionego na stronie internetowej indywidualnej księgarni Użytkownika przeznaczonej do zarządzania treścią („Panel zarządzania”) w ramach Biblioteki „Moje publikacje”.
    b. Określeniu niezbędnych danych w metryczce e-Booka.
    c. Utworzeniu wersji ePUB
3. Przechowywanie e-Booków polega na:
    a. Umożliwienie wgrania plików w formacie PDF na stronie internetowej indywidualnej księgarni Użytkownika przeznaczonej do zarządzania treścią („Panel zarządzania”) w ramach Biblioteki „Moje publikacje”.
    b. Określeniu niezbędnych danych w metryczce e-Booka.
    c. Magazynowanie e-Booków na serwerach Serwisu.
4. Sprzedaż eBooka – wystawienie e-Booka do księgarni polega na:
    a. Przeniesieniu utworzonej wersji e-Booka do Biblioteki „Księgarnia”
    b. Określeniu niezbędnych danych opisowych e-Booka
5. Rozliczenie finansowe z właścicielem księgarni odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:
    a. 40% uzyskanych wpływów ze sprzedaży e-Booków, które są własnością Użytkownika – przekazywane są Użytkownikowi w uzgodnionej formie:
        i. przelewem na rachunek bankowy, którego numer określony jest w profilu Użytkownika w zakładce „Rozliczenia”,
        ii. czekiem wysyłanym na podany adres do korespondencji w profilu Użytkownika w zakładce „Rozliczenia”.
    b. Minimalny poziom rozliczenia finansowego ustala się na 100 złotych brutto (słownie: sto złotych).
    c. Rozliczenie finansowe musi być zgłoszone w profilu Użytkownika w „Raportach sprzedaży” poprzez wywołanie funkcji „Rozlicz sprzedaż”.
    d. Rozliczanie może mieć charakter indywidualny, w szczególności dotyczy to umów związana z założeniem profilu i księgarni w Serwisie przed dniem obowiązywania niniejszego regulaminu - wówczas postanowienia podpunktu a) nie mają zastosowania i do rozliczeń przyjmuje się warunki określone w dniu zawarcia Umowy.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych w profilu Użytkownika w zakładce „Rozliczenia” niezbędnych do dokonania rozliczeń, o których mowa w ust. 4., a Administrator nie jest zobowiązany do szukania błędów i poprawnych ścieżek do korespondencji celem weryfikacji podanych danych i dokonania poprawnego rozliczenia finansowego. Wszelką korespondencję w niniejszym temacie Użytkownik winien kierować na adres redakcja@poczytaj.to.
7. Dopuszcza się dokonywanie rozliczeń na podstawie odrębnych umów z Użytkownikiem, wówczas zapisy ust. 4. nie mają miejsca.
8. Promocja e-Booków polega w szczególności na:
    a. Umożliwieniu Użytkownikowi zgłoszenia danego tytułu e-Book do wystawienia na stronę główną poczytaj.to z poziomu Panelu zarządzania w Bibliotece „Księgarnia”.
    b. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. (a) bez podania przyczyny
    c. W przypadku zaakceptowania zgłoszenia promocyjnego Użytkownik wyraża zgodę na rozliczenie finansowe z tytułu przychodów za promowany e-Book w wysokości 35% przekazywanych na rzecz Użytkownika
    d. Administrator może zaproponować Użytkownikowi poprzez indywidualną ścieżkę korespondencji, promocję wybranego tytułu na stronie głównej poczytaj.to na odmiennych zasadach rozliczeniowych.
9. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji sprzedażowych w ramach mechanizmów księgarni poczytaj.to możliwe jest tylko wówczas, gdy:
    a. Spełnione są warunki obu Regulaminów
    b. Zaakceptowany został Regulamin użytkowania serwisu
    c. Zaakceptowany został Regulamin sprzedaży e-Booków
10. Usunięcie księgarni Użytkownika i wypłata środków z jego konta możliwa jest:
    a. Przy najbliższym rozliczeniu, w całości po przekroczeniu minimalnego progu – według umowy
    b. Po 12 miesięcach od ostatniego rozliczenia lub uruchomienia księgarni – w siedzibie firmy, gotówką lub według indywidualnych ustaleń. Odpowiednią korespondencję należy kierować na adres redakcja@poczytaj.to.§ 3
PRAWA AUTORSKIE


1. Użytkownik oświadcza, że posiada:
    a. autorskie prawa majątkowe do treści publikacji przekazywanych Serwisowi w zakresie umożliwiającym udostępnienie ich osobom trzecim w formie wydań elektronicznych (e-Book).
    b. autorskie prawa majątkowe do udzielania licencji, z prawem do udzielania dalszych sublicencji na redystrybucję, obowiązujących na terenie całego świata.
2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Publikacji do przygotowania wydania elektronicznego (e-Book).
3. Użytkownik udziela Serwisowi wyłącznej licencji na korzystanie z całości lub części Publikacji wygenerowanej za pomocą systemu poczytaj.to do postaci EPUB w zakresie:
    a. zwielokrotniania, kopiowania za pomocą wszelkich dostępnych technik,
    b. wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, w tym udzielania dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, poprzez m.in. strony internetowe, urządzenia i cyfrowe nośniki pamięci,
    c. publicznego wyświetlania, wystawienia, odtworzenia, nadawania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik udziela Serwisowi licencji na korzystanie z całości lub części Publikacji przechowywanej w Serwisie w postaci PDF w zakresie:
    a. zwielokrotniania, kopiowania za pomocą wszelkich dostępnych technik,
    b. wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, w tym udzielania dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, poprzez m.in. strony internetowe, urządzenia i cyfrowe nośniki pamięci,
    c. publicznego wyświetlania, wystawienia, odtworzenia, nadawania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Licencja na wszystkich, wymienionych w ust. 3 i 4 polach eksploatacji, zostaje udzielona na czas nieokreślony i obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiałów Użytkownika, lub zablokowania treści jeśli istnieje uzasadniona obawa, że naruszają one prawa osób trzecich w drodze zgłoszenia nadużycia lub na wezwanie odpowiednich organów prawa.
7. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Serwisu, w zakresie dotyczącym praw autorskich lub naruszenia dóbr osobistych (w tym: szkalowanie, wykorzystywanie treści niepoprawnych etycznie i moralnie, które naruszają godność osób trzecich), Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń takiej osoby i zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności.
8. Użytkownik i Administrator wyrażają zgodę na wzajemne używanie znaków firmowych i logotypów do celów reklamowych i promocyjnych w zakresie informowania o prowadzonej współpracy, przy czym z chwilą zaprzestania świadczenia wzajemnych usług materiały te muszą być natychmiast usunięte.
9. Wykorzystanie treści zakupionych e-Booków w systemie poczytaj.to wymaga pisemnej zgody ze strony właściciela księgarni oraz Administratora.§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Ostatnia zmiana wersji regulaminu pochodzi z dnia 2012-01-01

Twój wkład
WSPOMÓŻ SERWIS. PRZEKAŻ DOTACJĘ Jeżeli zależy Ci na polskiej literaturze i podoba Ci się nasz serwis, to co robimy i jak wspomagamy początkujących Autorów, zwracamy się do Ciebie z prośbą o dotację.
Serwis wymaga ciągłego rozwoju oraz opieki - zarówno nad bieżącym funkcjonowaniem systemu jak i nad jego użytkownikami. Ze względów finansowych nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, realizować pomysły i plany. Rozwój technologiczny systemu jest koniecznością. To duży wysiłek osobowy, czasowy i finansowy. Dlatego jeszcze raz prosimy o bezpośrednie, finansowe wsparcie naszych działań.

Wszystkich darczyńców i sponsorów w sposób szczególny wyszczególnimy w naszym serwisie.

W sprawie dotacji prosimy o kontakt z administratorem systemu pisząc na adres: redakcja@poczytaj.to